Polityka prywatności Stowarzyszenia Białoruski Młodzieżowy Hub


Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia Białoruski Młodzieżowy Hub („Stowarzyszenie BMH”), a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia BMH i korzystających z formularza kontaktowego oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia BMH, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia BMH oraz subskrybentów newslettera Stowarzyszenia BMH.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 1. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków, a także osób odwiedzających stronę internetową oraz osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia BMH, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia BMH i subskrybentów newslettera Stowarzyszenia BMH, a także korzystających z formularza kontaktowego jest Stowarzyszenie Białoruski Młodzieżowy Hub z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Jerozolimskie 101/15, 02-011 Warszawa.
 1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie BMH
Stowarzyszenie BMH przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia BMH, w tym w szczególności:
 • imię i nazwisko
 • stopień naukowy/tytuł zawodowy
 • miejsce wykonywania zawodu
 • adres zamieszkania (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia BMH)
 • adres mailowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia BMH)
 • telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia BMH)
 • wizerunek (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia BMH).
Stowarzyszenie BMH przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie BMH w następującym zakresie:
 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • inne dane kontaktowe, przykładowo numer telefonu (jeśli zostały podane),
Stowarzyszenie BMH przetwarza także dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia BMH i subskrybentów newslettera BMH w następującym zakresie:
 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.
 2. Dane osobowe członków i kandydatów na Stowarzyszenia BMH przetwarzane są w następujących celach:
 3. Przystąpienia do Stowarzyszenia BMH i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia BMH – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia BMH polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia BMH, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia BMH oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia BMH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu BMH;
 4. Informacyjnych – dane członków mogą być publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia BMH (www.byhub.org) („Portal Stowarzyszenia”) i sieciach społecznościowych w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Stowarzyszenia BMH - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia BMH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu BMH;
 5. Publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności Stowarzyszenia BMH, poprzez upublicznienie zdjęć członków na Portalu Stowarzyszenia i sieciach społecznościowych - na podstawie zgody wyrażonej przez członków Stowarzyszenia BMH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku.
Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie BMH, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia BMH i subskrybentów newslettera BMH przetwarzane są przez Stowarzyszenie BMH w następujących celach:
 1. rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie BMH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach Stowarzyszenia BMH;
 2. rozpowszechnianie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku;
 3. rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie BMH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od Stowarzyszenia BMH informacji o wydarzeniach lub newslettera.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia BMH i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Stowarzyszenie BMH w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO).
4. Informacja o odbiorcach danych.
Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia BMH, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenia BMH. Dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia BMH oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie BMH nie są przekazywane do państwa trzeciego.
5. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie BMH.

Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa:
 1. Dostępu do danych - prawo do uzyskania od Stowarzyszenia BMH potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
 2. Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 3. Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO;
 5. Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
 6. Wniesienia sprzeciwu – prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia BMH lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;
 8. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 9. Stowarzyszenie BMH ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia BMH przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu BMH ustalone w Statucie.
Dane osobowe członków Stowarzyszenia BMH przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu BMH lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.

Po upłynięciu ww. okresów, Stowarzyszenie BMH dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie BMH może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie BMH przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia BMH i subskrybentów newslettera BMH przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów Stowarzyszenia BMH lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego, Stowarzyszenia BMH może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń.
7. Pliki Cookies
Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Sposób korzystania oraz rodzaje plików cookie wykorzystywanych w celu gromadzenia danych określone są polityce cookie: https://www.byhub.org/cookies